Landdistriktspolitik

12. august 2021

UDVIKLING I HELE KOMMUNEN – TID TIL FORBEDRINGER

Over halvdelen af Middelfart Kommunes indbyggere bor udenfor Middelfart by. Ser vi på antallet af nye byggerier ser vi, at det igen er blevet populært at bo på landet og i landsbyerne. Det er vi rigtig glade for. For det betyder, at de mange indsatser, der er sket lokalt og politisk har båret frugt, og at vi nu ser en begyndende udvikling i hele kommunen. Men det kan blive endnu bedre.

For det betyder noget, når ildsjæle får opbakning, at der lyttes til ønsker og behov, at der arbejdes for ny bosætning og modernisering af de eksisterende bygninger, og når der investeres i trafiksikkerhed, gode skoler og lokale daginstitutioner.

I Venstre mener vi, at der kan gøres endnu mere for at skabe udvikling og balance i Middelfart Kommune. Vores mål er at bringe politikere og lokalbefolkningen tættere på hinanden, og leve op til vores mantra om, ”at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt”. 

  • Derfor foreslår vi, at der etableres et landdistriktsråd, der skal være talerør for landsby- og landområder, uden at der går sogneråd i dialogen. (en fra hvert lokaludvalg)

  • Vi foreslår, at centerbyerne får besøg af Brobygning Middelfart, der skal se på udvikling af by- og handelsliv. Det er jo ikke kun Middelfart Midtby, der skal udvikles og styrkes.

  • Vi foreslår at genoplive ideen om at samle alle tilgængelige stier i en app, så man ved, hvor vores smukke natur kan opleves helt tæt på, til gavn for lokale og turister.

  • Vi foreslår, at der etableres en rullende borgerservice, der uden tidsbestilling, kan løse de mest almindelige henvendelser, der hvor borgerne er lokalt.

  • Vi foreslår, at Middelfart Kommune presser på for at blive en del af en fri-landsbyordning, hvor nytænkende og eksperimenterende ideer ikke bremses af gammeldags regler og lovværk, der anser landområder som fredet for udvikling.

  • Vi foreslår, at kendskabet til muligheden for at deltage i lokale trafiksikkerheds-kampagner udbredes.

  • Vi foreslår, at der sættes flere penge af til landsbyforskønnelse og nedrivningspuljen og at lokale borgere deltager i processen.

  • Vi foreslår, at man tænker grøn omstilling og udvikling af landområder sammen – fx i rejsningen af rekreativ skov og i etableringen af solcelleparker, der kan blive til stisystemer og udløse penge til udvikling af lokalområdet.

  • Vi foreslår, at der opstilles flere el-ladestandere i oplandet, gerne i tilknytning til fx strande, attraktioner og kulturinstitutioner i et offentligt privat samarbejde. Når en attraktion er lukket, kan det komme lokalbefolkningen til gode.

Venstre har stået bag flere initiativer, der har gavnet landområderne. Det er bl.a. på transportområdet, hvor vi har arbejdet meget konkret for, at få mere fleksible teletaxa-regler – det der nu hedder flextur og plustur. De nye muligheder skal udbredes og udvikles.

Trafiksikkerhed og lokal involvering
På baggrund af trafiksikkerhedplanen, vi har fået gennemført, der er mundet ud i en vil vi sætte særlig fokus på involvering af lokale initiativer og kampagner. Desuden vil vi arbejde for, at beløbet til trafiksikkerheds-foranstaltninger skal øges. Trafiksikkerhed er en afgørende faktor for sundhed, bosætning og attraktivitet i bosætning.

Bedre dækning
Venstre er i øjeblikket ved at se på analyser og dækningskort, der viser, hvor der er huller i telefonnettet og bredbånds-mulighederne. God dækning er afgørende for attraktiviteten.

Bæredygtige lokalsamfund sammen om udviklingen
Venstre deltager naturligvis også aktivt i initiativerne omkring Bæredygtige Lokalsamfund og ser mange muligheder i at styrke det lokale forenings- og erhvervsliv med mindre bureaukrati og nemmere adgang til at støtte de gode ideer.

Læs mere om Venstres politik her:

Valget 2021